odis stavebný rozpočet

Stavebný rozpočet

Vytvárajte stavebné rozpočty rýchlo a efektívne. Položky rozpočtu sú jednoducho editovateľné a všetky zmeny sa automaticky prepočítajú, Vám tak odpadá prácna kontrola súčtov a finálnej ceny stavebného diela. Zo stavebného rozpočtu následne vychádzajú ďalšie funkcie ako napríklad cenová ponuka, výkaz výmer, výrobná faktúra či harmonogram stavebnej výroby. Všetky podklady viete rýchlo vytlačiť, prípadne exportovať do štandardných formátov ako xls, ods, pdf. Vašim klientom tak viete odovzdať profesionálne vyzerajúce a ucelené reporty.

 • Viac informácií

  Základné činnosti ktoré modul umožnuje :
  • zostavenie Výkaz -ov výmer, zápis a evidencia výpočtu množstiev s využitím bežných aritmetických, goniometrických, sumačných funkcií a kontrol.

  • Vyhľadávanie v databáze cenníkov podľa kódu, názvu, popisu, obsahu. 

  • Vyhľadávanie materiálov - špecifikácií ku položkám stavebných a montážnych prác s určením množstva ich potreby a obvyklých strát, postupné zloženie celého výrobku využitím tzv. odskokov na ďalší materiál.

  • Využívanie figúr: zápis a evidencia premenných hodnôt a vzorcov výpočtu figúr. Po zneme hodnôt napr. hrúbka, výška, rozmer, program prepočíta súvisiace figúry a výmery položiek, ktorých sa uvedené zmeny týkajú (murivo, omietky, maľby….).

  • Automatické členenie a sumácia položiek v rozpočte podľa TSKP alebo individuálne podľa pozícií v rozpočte (vlastné nadpisy).

  • Automatizovaný výpočet presunu hmôt a sute a ich prepočet pri zmene výmier, alebo skladby položiek v rozpočte. V nastaveniach si môžete túto funkciu jednoducho vypnúť.

  • Popis položiek je možné doplniť výberom úplného popisu vrátane príslušných poznámok z katalógov úplných popisov stavebných a montážnych prác s možnosťou ich následnej úpravy v rozpočte.

  • Možnosť zostavovania rozpočtov zo skupinových položiek, transformáciu na podrobné rozpočty, zostavovanie rozpočtov pomocou databázy ukazovateľov RUSO na merné a účelové jednotky.

  • Stály prehľad o nákladoch jednotlivých častí s % podielom na celkovej cene zákazky. Úprava cien prepisom, indexom, výpočtom.

  • Úpravy pomocou štatistických indexov od roku 2008 dodávaných spolu s aktuálnou databázou bezplatne.

  • Export zostáv do formátu ZIP, ORF, Open Office, PDF, XLS, TXT, KROS TXT vrátane vzorcov, súčtov a prepojení.

  • Import z formátov ZIP, ORF, Open Office, XLS, KROS TXT.

  • Tlač: široká ponuka profesionálnych výstupných zostáv pre tlač orientačných a ponukových rozpočtov, rekapitulácií, krycích listov, zadaní bez cien a pod.

  • Možnosť modifikácie zostáv z hľadiska obsahu, usporiadania položiek, vzhľadu, formy výstupu (na výšku, na šírku, čiary, na obrazovku, na tlačiareň, do súboru….).


odis čerpanie rozpočtu

Čerpanie rozpočtu

Sledujte ako stavebné dielo rastie z pohodlia Vašej kancelárie. V tomto module máte kompletný prehľad celej realizácie stavebnej zákazky od položenia prvej tehly až po dokončenie stavebného diela. Jednoducho si vytvoríte podklady pre fakturáciu alebo čiastkovú fakturáciu. Počas celého procesu stavby môžete sledovať aktuálny stav zákazky a vyfakturovaných úkonov.

 • Viac informácií

  Splátkovanie, dodatky, podklady pre fakturáciu, zostatky a precenenia vo väzbe na rozpočet a zmluvné podmienky.
  Základné činnosti ktoré modul umožnuje :

  • Jednoduchú tvorbu súpisov vykonaných prác prenosom údajov z rozpočtu. Možnosť priameho zápisu množstiev alebo % podielu vykonaných prác za obdobie.

  • Prepočet jednotkových cien v splátke pomocou indexu (napr. ŠÚSR), zo skutočných (oprávnených) nákladov za obdobie, aktualizáciu podľa nastavenej cenovej úrovne.

  • Sledovanie prestavanosti za obdobie, rok a od začiatku, výber splátok s možnosťou automatizovaného spracovania zostatkov, dodatkov a súhrnných odbytových faktúr.

  Prehľad splátkovania jednotlivej položky, vybratých splátok, vytvorenie konečnej faktúry, zisťovacieho protokolu , exporty a importy …


odis výrobná kalkulácia

Výrobná kalkulácia

Majte pod kontrolou náklady na realizáciu zákazky je nutnosťou každej úspešnej stavebnej firmy. S modulom výrobná kalkulácia budete mať pod kontrolou interné náklady firmy a tiež náklady v súvislosti s Vašimi externými dodávateľmi. Stavebné rozpočty tak viete oceniť vrátane cien materiálov, miezd zamestnancov, prevádzky strojov a na základe týchto informácii tak vyhodnotiť reálny zisk zákazky.

 • Viac informácií

  Výrobná kalkulácia s rozpisom potrieb (materiálu, strojov, profesií a OPN). Úplná kalkulácia konečnej ceny s možnosťou dokladovania priamych aj nepriamych oprávnených nákladov. Je základným nástrojom, ktorý využíva každá renomovaná stavebná firma v rámci technickej prípravy a riadenia výroby.

  Základné činnosti ktoré modul umožnuje :
  • Prevod údajov z rozpočtudoplnenie údajov z rozborov SPON, alebo firemných rozborov TOV.

  • Vytvorenie rozpisov potrieb (limitky) materiálu, profesií, strojov na zákazke s určením podielu týchto nákladov na cene.

  • Hromadné úpravy množstiev, cien a náhrady materiálov, strojov. Zápis do rozborov v zákazke podľa skutočnosti.

  • Individuálna kalkulácia nákladov na umiestnenie stavby NUS (VRN), ale aj ďalších zložiek ceny (zisk, riziko, úroky a pod.).

  • Uplatnenie domácich a osvedčených zahraničných metód kalkulácie cien v stavebníctve alebo vlastných kalkulačných metód.

  • Exporty a importy nákladov v rámci zákaziek spracovaných v ODISe, taktiež vo formáte xls.


odis vyrobná faktúra

Výrobná faktúra

Uľahčite si prácu, vďaka automatickému prenosu položiek z výrobnej  kalkulácie. Zásluhou tejto šikovnej funkcie si môžete jednoducho vytvoriť výrobnú či odbytovú faktúru. Prenesené množstvá môžete ľubovolne upraviť podla potreby. Medzi ďalšie nápomocné funkcie patrí, sledovanie prestavanosti na úrovni stavby / frmy alebo návrh splátkového kalendára pre zmluvy s investormi.

 • Viac informácií

  Splátkovanie, dodatky, fakturácia, zostatky a precenenia vo väzbe na výrobnú kalkuláciu. Modul má rovnaké funkcie ako modul Čerpanie, ale vo väzbe na výrobnú kalkuláciu. Plní kontrolné funkcie pre riadenie vo väzbe na účtovníctvo. Účtovanie zákazkovej výroby.
  Základné činnosti ktoré modul umožnuje :

  Automatický prenos realizovaných prác do výrobnej a odbytovej faktúry s možnosťou priameho zásahu do prenesených množstiev.

  Návrh splátkového režimu pre zmluvu s investorom a sledovanie prestavanosti na úrovni stavby a firmy.

  • Rovnaké možnosti a výstupy ako v Kalkulácii.

  • Prepojenie s ostatnými modulmi programu.

  • Riadenie a kontrola nákladov na stavbe za určené obdobie (mzdy, materiál, stroje).


odis oferta

Oferta

Získajte dokonalý prehľad o Vašich výberových konaniach. Ak ste investor alebo dodávateľ určite uvítate možnosť porovnať si cenové ponuky v prehľadnej tabuľke s vyznačením  cenových rozdielov na základe Vami zadaných parametrov. Cenové ponuky alebo stavebné rozpočty si môžete na pár klikov importovať, zaradiť do oferty a vyhodnotiť tú najlepšiu cenu pre Vás. 

 • Viac informácií

  Modul pre porovnanie a vyhodnotenie cenových ponúk.
  Základné činnosti ktoré modul umožnuje :

  • Porovnať jednotlivé ponuky na rôznom stupni agregácie od celkovej ceny až po detailné položky.

  Výsledkom porovnania je vyznačenie cenových rozdielov na základe zadaných parametrov.


odis firemné cenníky

Ponukové cenníky

Zostavte vlastné firemné cenníky. Prostredníctvom generovania vlastných databáz a možnosti hromadnej úpravy, množstiev, cien a náhrad materiálov a strojov si viete ľahko a rýchlo vytvoriť vlastné cenníky.

 • Viac informácií

  Tvorba vlastných firemných ponukových cenníkov, generovanie a hromadné úpravy databázy.
  Základné činnosti ktoré modul umožnuje :

  • Hromadné úpravy množstiev, cien, náhrady materiálov, strojov a ostatných zdrojov.

  • Rovnaké funkcie ako vo Výrobnej kalkulácii, ale s možnosťou vytvorenia vlastnej firemnej databázy.


odis operatívny plán

Operatívny plán

Spracujte podklady pre časové plánovanie stavby. Pomocou tohto modulu máte možnosť vytvoriť časový plán stavby a dynamicky meniť kritéria ako sú napríklad termín začiatku stavebnej výroby, zmena pracovnej doby a iné.

 • Viac informácií

  Je základným nástrojom pre riadenie, spracovanie operatívneho plánu vo väzbe na prevod údajov z výrobnej kalkulácie do: MS-PROJECTu (nie je v cene), harmonogramu.


  Základné činnosti ktoré modul umožnuje :

  • Obsahuje všetky funkcie ako výrobná kalkulácia s možnosťou rozčlenenia produkcie z hľadiska priebehu, podmienok a obdobia realizácie.

  • Transformácia údajov z výrobnej kalkulácie do vhodných konštrukčných prvkov.

  Vytvorenie podkladu pre časové plánovanie.

  • Prenos údajov do MS Projectu a Harmonogramu.

  • Jednoduchá aktualizácia harmonogramov v grafickom prostredí na obrazovke alebo zmenou kritérií (termín začiatku, konca, limit zdrojov, pracovnú dobu a pod.).


odis harmonogram

Harmonogram

Riaďte stavebnú výrobu efektívne. Základným predpokladom pre riadenie stavebnej výroby je vytvoriť plán, stanoviť si konkrétne ciele a dosahovať ich v stanovených termínoch. Pomocou harmonogramu z ODISu budete mať dokonalý prehľad o stave vašich stavieb. Samozrejmosťou je tvorba harmonogramu prostredníctvom GanttProject -u

 • Viac informácií

  Je základným nástrojom pre riadenie, spracovanie operatívneho plánu vo väzbe na prevod údajov z výrobnej kalkulácie do: MS-PROJECTu (nie je v cene), harmonogramu.


  Základné činnosti ktoré modul umožnuje :

  • Obsahuje všetky funkcie ako výrobná kalkulácia s možnosťou rozčlenenia produkcie z hľadiska priebehu, podmienok a obdobia realizácie.

  • Transformácia údajov z výrobnej kalkulácie do vhodných konštrukčných prvkov.

  Vytvorenie podkladu pre časové plánovanie.

  • Prenos údajov do MS Projectu a Harmonogramu.

  • Jednoduchá aktualizácia harmonogramov v grafickom prostredí na obrazovke alebo zmenou kritérií (termín začiatku, konca, limit zdrojov, pracovnú dobu a pod.).

© 2020 ODIS Bratislava. Všetky práva vyhradené.